Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Bestuur > Klachten

Klachten

Procedure klachtenbehandeling

De gemeenteraad keurde in de zitting van 21 juni 2007 een reglement inzake klachtenbehandeling goed dat bepaalt dat de burger die misnoegd is over een al dan niet geleverde prestatie van een stadsdienst hierover een klacht kan indienen bij de klachtencoördinator.  Deze zal de klacht onderzoeken en een gepaste oplossing zoeken wanneer het gaat om gegronde klachten.

OPGELET: klachten/bezwaren mbt betalend parkeren dienen rechtstreeks overgemaakt aan het parkeerbedrijf

Hoe een klacht indienen?

Klachten kunnen via verschillende kanalen geuit worden:

  • per e-mail: klachten@nieuwpoort.be
  • schriftelijk: Stad Nieuwpoort, t.a.v. klachtencoördinator, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort
  • via rechtstreeks contact met de stadsdiensten

Opgelet!

  • Het reglement klachtenbehandeling doet géén afbreuk aan de reeds bestaande bezwaar- en/of klachtenprocedures in het kader van de gemeentelijke belastingen, de bouwvergunningen, enz. Daarvoor blijven de gebruikelijke procedures gelden.
  • Klachten over het al dan niet gevoerde beleid van de gemeente worden niet behandeld door de klachtencoördinator maar kunnen via een brief gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort. De klachtencoördinator kan zich enkel uitspreken over de al of niet correcte uitvoering van het beleid door de stadsdiensten.
  • Klachten dienen tevens onderscheiden te worden van meldingen (slechte staat van wegdek, verstopte goten, enz...). Deze meldingen dienen gericht te worden aan de technische diensten via technischedienst@nieuwpoort.be ! Enkel indien de technische diensten geen gepast gevolg geven aan uw melding(en), kan hierover een klacht worden ingediend bij de klachtencoördinator.